SLOVNÍČEK LATINSKÝCH ZKRATEK

Slovníček
"Latinské zkratky a nápisy
na církevních a profánních stavbách":


Úvodem:

Zkratky, symboly, slova a nápisy, s nimiž se na památkách často setkáváme, mají ustálený význam, některé nám pomáhají odlišit tvůrce díla – umělce od objednavatele, od toho, na jehož náklad dílo vzniklo, právě tak jako kreslíře předlohy grafického listu od rytce nebo litografa apod. Jsou většinou latinské, v minulosti, kdy latina patřila ke všeobecnému vzdělání, tedy mezinárodně srozumitelné. Jejich znalost i dnes nám mnohé ozřejmí a přispěje k hlubšímu poznání a pochopení památky.

Při čtení je třeba pamatovat, že v latině je pro velké V  i U stejné písmeno tvaru V (VIVVS – vivus = živý, AVVS – avus = děd), které má v chronogramu stejnou platnost římské číslice V = 5, ale vyžaduje podle znění slova odlišnou výslovnost.

Dále C před měkkými samohláskami – e, i ale také ae, oe – se čte C (CICERO – Cicero, COECVS – cékus = slepý, ECCE – ekce = ejhle), kdežto před samohláskou tvrdou – a, o, u – a před souhláskou se vyslovuje jako K (CATO – Kato, CVRA – kura = péče), AE a OE se vyslovuje přibližně jako ä, ö, tedy všeobecně e, jak bylo uvedeno výše, skupiny TI + samohlásku – TIA, TIE, TIO, TIV čteme jako ci (ETIAM – ecijam = také, PORTIVS – Porcijus, římské jméno, ale TVTIVS, druhý stupeň od TVTVS – tutus = bezpečný, jistý, se vyslovuje tutýjus : je to také značka visacího zámku) ;  DI, TI, NI zní dy, ty, ny (v latině se neměkčí – DISTINCTVS – dystynktus = rozdělený, rozlišený, NIHIL – nyhyl = nic).

Klasická latina také nemá písmena CH a Y a setkáme-li se s nimi, okamžitě napovídají, že jde o slovo řeckého původu, latinou přejaté, nebo se Y může objevovat ve středověké latině.

Tolik tedy ve stručnosti k výslovnosti latiny, která nám přiblíží libozvučnost tohoto jazyka, i když všem slovům v nápisech neporozumíme.


A nyní k vlastním zkratkám a symbolům

Nahoru

A  abbas - opat
(v kryptogramech a monogramech opatů na klášterních stavbách a předmětech, zpravidla předposlední písmeno)

A.D. – Anno Domini – Léta Páně  (LP + letopočet)
ve významu roku od narození Kristova

AEDIFICAT  (édyfikát) - postavil

AEDIFICATVM  (édyfikátum) - postaveno
(v latině velké V a velké U se píší stejně  Ř V)

AMDG  (někdy OAMDG)
Ad Maiorem Dei Gloriam  (Omnia Ad Maiorem Dei Gloriam)
Pro větší slávu Boží  (Vše pro větší slávu Boží)
Zkratka latinské devízy jezuitského řádu – na jezuitských stavbách a předmětech

A. R. D  –  Admodum  Reverens  Dominus
Veledůstojný  pán  (na  náhrobku  před  jménem  příslušníka  premonstrátského  řádu)

AVE – Buď zdráv – byl běžný římský pozdrav při setkání

AVE  MARIA – Zdrávas Maria !
slova, jimiž při zvěstování příštího narození Kristova pozdravil archanděl Gabriel Pannu Marii (na gotických obrazech Zvěstování bývají tato slova napsána na mluvící pásce)
Nahoru

del., delin., Delineavit – nakreslil a jméno umělce, který nakreslil rytci předlohu  (dole na starých grafických listech)

D. O. M.  –  Deo Optimo Maximo – Bohu nejlepšímu, největšímu (v  začátcích náhrobních a pamětních nápisů, počínajíc renesancí)

D. S.  –  Dis  Manibus
Duším zemřelým, podsvětnímu  božstvu (obvyklá zásvětní formule v záhlaví latinských náhrobních nápisů)

ECCE  AGNVS  DEI  (ekce ágnus dejí)  –  Ejhle Beránek Boží
(nápis na stuze kolem kříže sv. Jana Křtitele, u jehož nohou leží beránek)

ERECTVM  (erektum) – zbudováno (vyzdviženo, vztyčeno)

EREXIT – zbudoval a jméno toho, kdo dílo objednal a financoval

ETC. – (et cetera) – a tak dále
(např. jestliže jmenovaná osoba má ještě další tituly, které se v nápisu neuvádějí)

EVECTVM – povýšeno (vyzdviženo)
např. povýšení kostela sv. Vavřince a sv. Zdislavy (Jablonné v Podještědí) na Basiliku minor  papežem Janem Pavlem II. :
HOC SS. LAURENTII ET ZDISLAVAE SANCTUARIUM AD BASILICAE MINORIS GRADUM DIGNITATEMQUE A SUMMO PONTIFICE IOANNE PAULO II. EVECTVM  EST  A.D. 1996
Nahoru

exc., excud. – excudit (exkúdit) – vytiskl a jméno vydavatele

FIERI  FECIT (fijerí fécit) – dal udělat a jméno objednavatele díla

FRA – frater – bratr
(před jménem člena duchovního řádu)

FVND., FVNDATVM  (fundátum) - založeno

FVNDATOR  (fundátor) - zakladatel

FVNDAVIT  (fundávit)  -  založil

H. C.  -  Honoris  Causa
Pro  poctu, kvůli  poctě (Výraz vyjadřuje ocenění osobních zásluh)

H. S. E. – Hic Situs  Est
Zde leží, zde  je  pohřben (Běžně užíváno na římských náhrobních nápisech)

I. C. N. – In  Christi  Nomine
Ve  jménu  Jeříše Krista

IHS – zkratka  Iesus Hominum Salvator – monogram Kristův
= Ježíš spasitel lidí, lidstva    (nad srdcem se třemi hřeby častý na jezuitských stavbách)   )1

I. H. S. V.
– In  Hoc  Signo  Vinces
= V  tomto  znamení  zvítězíš

ICHTHYSI C Q U S  -  řecké znění slova ryba
jeden z nejstarších křesťanských symbolů, zároveň symbolizuje složeninu počátečních písmen řeckých slov : Iesús Christos Theú Hyios Sótér  - Ježíš Kristus, Boží Syn, Spasitel

I. N. D. – In  Nomine  Domini  (Dei)  = Ve  jménu  Páně  (Božím)

IN  MEMORIAM
Na  paměť  -  vyznamenání  udílené  i. m. = jako posmrtná pocta

INRI – zkratka Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum
= Ježíš Nazaretský, král židovský
zpravidla na nápisové bláně nebo na tabulce nad Ukřižovaným  (tzv. titulus)     )2

inv., Invenit
– vytvořil
dílo použité za předlohu grafického listu

lit., Lithographiert  (litografírt) - litografoval

M. – mater – matka – před jménem řeholnice

M. – martyr – mučedník – za jménem světce
(S. FLORIANVS M. = Sanctus Florianus martyr  - svatý Florián – mučedník)
Nahoru

O..  a další písmena za jménem řeholníka  (také na náhrobcích)
značí  ordo – řád (v 2.pádě  ordinis),
např. O.S.B.– Ordinis Sancti Benedicti – řádu sv. Benedikta

O.V.P.   zakončovací zkratka na náhrobních nápisech
Odpočívej  v pokoji  (téhož významu jako  R.I.P.)

P. – pater - otec
před jménem kněze nebo řeholníka

PAX  - pokoj, mír

PAX VOBIS – Pokoj  vám  (nad  hřbitovní  branou)

pinx., Pinxit – namaloval (často za jménem umělce)

QVIS VT DEVS – Kdo je jako Bůh
(nápis na štítu archanděla Michaela)

R.D.  -  Reverens Dominus
(Důstojný pán) na náhrobku před jménem příslušníka premonstrátského řádu

REN., RENOV., RENOVATVM – obnoveno, renovováno a letopočet, který je tedy rokem obnovy, nikoli vzniku díla

RESTAVRATVM  (restaurátum) - obnoveno

RESTAVRAVIT  (restaurávit) - obnovil

R.I.P.  -  REQVIESCAT  IN  PACE  (rekvijeskat in páce)
Ať odpočívá  v pokoji
zakončovací zkratka na náhrobních nápisech (téhož významu jako O.V.P.)
Nahoru

S., SANCTUS (sanktus) – svatý, SANCTA (sankta) – svatá (před jménem světce či světice)

SALVE – Buď zdráv – římský uvítací pozdrav
(podobně jako AVE)

SALVETE – Buďte zdrávi
bývá vydlážděno nebo vypsáno ve vstupních prostorách budov z 2. pol. 19. a zač. 20. století

sc., sculp., sculpsit  (skulpsit) – vyryl (na grafických listech)

S.J. – Societas Jesu (socijetás jézú)
Tovaryšstvo Ježíšovo – TJ. - čili jezuitský řád
(zkratka uvedená za jménem - příslušnost k tomuto řádu)

SMServi Mariae -  Služebníci (Panny) Marie
(na znaku řádu servitů)

S.M. - Soror  Mater - sestra matka
(před jménem řeholnice)

SQPR Senatus Populusque Romanus
senát a lid (národ) římský
objevuje se např. v křížové cestě na znameních (praporcích) římských legií
Písmena SPQO na olomouckém městském znaku znamenají obdobně sněm a lid olomoucký.

SPQAUP – Senatus Populusquae Antiquae Urbis Pragensis - Městská rada a lid Starého Města pražského (nápis na kapli sv. Rocha na Olšanech)

V., VIRGO – panna
před jménem řeholnice nebo za jménem světice
Nahoru

DOPLŇKY


)1   existuje ještě několik interpretací:

a)  IESUM  HABEMUS  SOCIUM - Ježíše máme za spojence,

b)  IN  HOC  SALUS - V tomto spása,

c)  IN  HOC  SIGNO  (VINCES) - V tomto znamení (zvítězíš).

Podle : [3]


)2 existuje i jiný nápis na tabulce (tzv. titulu) nad Ukřižovaným

Na Myslbekově krucifixu je nápis:
HIC  EST  REX  JUDAEORUM
(Toto je král židovský)


S. URSULA  V.  ET  MART.
SANCTA  URSULA  VIRGO  ET  MARTYR
Svatá  Uršula  (Voršila) panna a  mučednice
(Kostel sv. Voršily v Praze, Národní třída)


MR  QU   (řec.  Méter  Theú)  -  Matka  Boží
Na průčelí  kostela  Panny  Marie  Sněžné  na Jungmannově náměstí v Praze je mozaika Madony od V. Foerstera a v dolní části jsou písmena  MR  QU

Podle : [1]
Nahoru

POUŽITÁ  LITERATURA

[1] Herout  J.,
SLABIKÁŘ  NÁVŠTĚVNÍKŮ  PAMÁTEK
1980, Středisko Státní památkové péče Praha


[2] Herout  J.,
JAK  POZNÁVAT  KULTURNÍ  PAMÁTKY
1986, Mladá fronta Praha


[3] Buben M.,
ENCYKLOPEDIE  HERALDIKY
1997, Nakladatelství Libri  Praha


[4] Kuťáková E., Marek V., Zachová J.,
MOUDROST  VĚKŮ
Lexikon latinských výroků, přísloví a rčení
1988, Svoboda  Praha
Nahoru